Tuesday, November 27, 2007

Klier nog verkleind met bestraling! - Gland still reduced with radiation!

NL Nederlands - EN ENglish (see below)

NL
Scan gehad van longen/thorax gisteren. Normaal gezien moest het hoofd ook gedaan worden. Maar kennelijk was er een adminsitratieve fout in de instructie opgetreden - grrr... Met professor dan toch al de longen kunnen bespreken (maar ze hadden ook geen contrastvloeistof gebruikt dus was alles wat minder duidelijk grrr...). Enfin, goeie nieuws is dat de klier die nog 1.3 was voor bestraling weer een serieuze deuk heeft gekregen van de behandeling, waardoor ze serieus is afgenomen - super! Het hoofd zal nu pas binnen twee weken worden gescand.

Ondertussen heb ik nog altijd heel lage bloeddruk en voel ik me heel moe, wat vermoedelijk wat te wijten is aan een slechte bloedkwaliteit. Mijn focus is dus nu om wat krachten bij te winnen. Ik hoopte met Johan te kunnen gaan skiën begin volgend jaar maar die kans is superklein... misschien gewone sneeuwpret - kan ook leuk zijn. Carpe diem - we plukken wel wat er op onze weg komt...

Het zwemmen op zondag gaat echter al beter dan ik had durven dromen! Ik heb vorige zondag 600 meter gezwommen zonder enige last. Is dit nu omdat we vroeger in een zwemclub zwommen of omdat het water het voor mijn hart gewoon simpel houdt door de gewichtloosheid, dat weet ik niet, maar het voelt wel geweldig aan! Het geeft echt een gevoel van 'opbouwen' en dat is super.

Verder heb ik een boogie-stuk in te oefenen voor de piano-les - dat klinkt toch al goed en echt... Het staat wel in een kinderoefenboek Das Tasten Krokodil', maar het klinkt (als de juf het speelt wel echt écht boogie! :-))

EN
I had a scan of the lungs / thorax yesterday. Normally the head had to be scanned too, but due to an administrative error this was not done - grrr... I did discuss the lung result with professor though. (but they did not use the contrast liquid so the result was less clear then should have been - grrr...). Anyway, the good news is that the gland of 1.3 before radiation has been impacted well by the treatment, and has seriously been reduced again - super! The head will be scanned in 2 weeks from now.

Meantime I still have a low blood pressure and a very tired feeling, probably due to a bad blood quality. My focus now needs to be on strengthening myself. I hoped to go skiing with Johan start of next year but that chance is now very small... maybe just snow fun - can be nice as well. Carpe diem - we'll seize the day as it comes to us...

The swimming on Sunday goes really very well, better than what I would have expected! I swom 600 meters last Sunday without any trouble. Is this possible because we were in a swimming club before or because the water is good for the heart as there is no weight involved - I don't know, but it feels so great! It gives such a constructive feeling and that is super.

For the rest I have a boogie-piece to practice for the piano lesson - that sounds quite good and real I think ... It is part of a childrens' practice book 'Das Tasten Krokodil', but it sounds (when the teacher plays it really like real boogie! :-))

Tuesday, November 20, 2007

Samengevat moment - summarized moment...

NL
Als ik mezelf samenvat op dit ogenblik dan is het: volledig onthaast kou-ig rustend en zoekend...
Volledig onthaast:
ongelofelijk maar waar, ik heb me op die 10 maanden ziekteverlof nog geen minuut verveeld en toch ben ik met niets bezig. ik voel ook dat een file of een tikkeltje banale stress me momenteel enorm kunnen storen omdat ik zodanig in een ander levensfocus en -ritme zit...
Kou-ig:
heb al weken constant lage bloeddruk - koude handen enz. Het winterseizoen belooft precies wel een goe'ke te worden en dat zal mij zeker niet ontgaan!
Rustend:
misschien ook door bloeddruk (?) maar vooral omdat bestralingen en chemo zo lang en intensief kunnen nawerken, ben ik enorm moe deze weken. Ik slaap de klok rond en meer, heb alweer rust nodig als ik 1-1,5 uur met 1-2 personen heb zitten babbelen, kan niet te lang opblijven, heb twee weekends met vrienden moeten annuleren, ...
Zoekend:
Er zijn al veel referenties geweest in mijn blog naar ideeën naast het medische pad... de voeding, de sport, de yoga, de meditatie, ... Maar in de praktijk is het allemaal niet zo simpel - althans niet voor mij. Ik heb het moeilijk met de voeding - nog altijd en ben momenteel normaal aan het eten. Ik ben wel begonnen met een dagelijkse wandeling en een wekelijkse zwembeurt en dat doet alle twee fantastisch goed! Verder zou ik ook graag wat meer op healing touch focusen - het is een zoektocht maar hier geloof ik echt in - shiatsu.

Nog 1-2 weken en ik kan naar scan en professor om wat concretere medische diagnoses te krijgen. Ik hoop uiteraard dat ze daarop gaan zien dat er niets bijgekomen is en dat de bestraling nog een heel gunstig effect op de kankercellen heeft gehad - laat ons Hopen dat ze ons dat allemaal kunnen zeggen...

EN
When I would summarize myself at this moment, it would be: totally "onthaast", coldy and resting and seeking....
Totally "onthaast":
unbelievable but true, I did not yet feel bored for any minute in those 10 months illness leave and yet I am not involved in anything. I also feel that being in a traffic jam or having a tiny little bit of banal stress is bothering me tremendously as I am in a totally different life focus and life rythm at the moment.
Cold-y:
I have a constant low blodd pressurte for weeks now - cold hands etc. The wonter season promises to be a good one which I'll definitely feel!
Resting:
maybe also beacuse of blood pressure (?) but mostly because of the long and intensive effect of radiation and chemo, I am extremely tired these weeks. I sleep around the clock and even longer, need rest again after a visit of 1-1,5 hour of 1-2 people, can't stay up too long,had to cancel two weekends with friends, ...
Searching:
There have been many references in my blog to ideas next to the medical path... the food, sports, yoga, meditation, ... But in practice it is not always that simple - at least not for me. I still have difficulties with the food - and am still eating normally. I did start daily walks meantime and weekly swims and those feel wonderfully well! For the rest, I would like to focus further on healing touch - it is a searching path but I do believe a lot in shiatsu.

Still 1-2 weeks and I can go to the scan and professor to get some concrete medical diagnoses. I hope of course that they will say nothing new has come and that the radiation had a positive effect on the cancer cells - Let's Hope...